Vedtægter

 

Vedtægter

For den selvejende institution

HOLMEGAARDHALLEN

§ 1

Den selvejende institutions navn er HOLMEGAARD HALLEN og hjemstedet er Næstved kommune.

§ 2

Hallens formål er:

 • At opføre og drive en idrætshal med tilhørende anlæg i Næstved kommune og fremme enhver form for idræt,
 • At virke som samlingssted for egnens befolkning samt støtte det kulturelle liv på egnen.

I medfør af funktion som samlingssted for egnens befolkning erhverver hallens bestyrelse, cafeteriaforpagter eller dens inspektør beværterbevilling med ret til udskænkning af stærke drikke.

Halbestyrelsen fastsætter i en instruks de nærmere regler for servering i hallen.

Det er tilladt hallens bestyrelse at bestemme, at hallen også kan anvendes til møder, udstillinger, kongresser, koncerter og lignende formål.

§ 3

Enkeltpersoner, fra en alder på 18 år, kan indmelde sig som medlemmer af hallen. Medlemmerne har intet personligt ansvar for hallens forpligtelser.

Bestyrelsesmedlemmerne er automatisk medlemmer af hallen.

§4

Generalforsamlingen er hallens øverste myndighed. Hallens medlemmer samt bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for den hallen påhvilende gæld.

 

§ 5

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved annoncering på opslagstavle i hallen samt på hallens hjemmeside m.v. med mindst 30 dages varsel med angivelse af dagsorden.

For at være stemmeberettiget på en generalforsamling skal medlemskab være registreret indbetalt senest fire uger forud for generalforsamlingens afvikling. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 6

Hallen ledes af en bestyrelse på 5 – 9 personer, som vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år. Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen, jf. § 7. Af øvrige medlemmer af bestyrelsen er 2-3 medlemmer af bestyrelsen på valg i lige år og 3-4 medlemmer på valg i ulige år.

Derudover vælges 2 suppleanter for 1 år.

Yderligere kan 2 bestyrelsesmedlemmer udpeges af Næstved kommune.

Valgbar til bestyrelsen er alle myndige medlemmer, der tilslutter sig hallens formål jf. §2.

Valgbarheden gælder alene fremmødte personer eller personer, der overfor bestyrelsen skriftligt har bekræftet deres kandidatur.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

Sekretæren udarbejder beslutningsreferat af bestyrelsesmøderne.

Hvis de på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer udtræder af bestyrelsen indtræder suppleanterne for disse i rækkefølge.

 

§ 7

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned.

Indvarslingen skal ske med mindst 30 dages varsel.

Dagsordenen for generalforsamlingen er således:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
 2. Bestyrelsens beretning (ved formanden).
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg af formand for bestyrelsen – ulige år.
 6. Valg af kasserer – lige år.
 7. Valg til bestyrelsen.
 8. Valg af to suppleanter for et år
 9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden til generalforsamlingen offentliggøres på hallens hjemmeside www.holmegaardhallen.dk senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 8

Generalforsamlingens beslutninger er endelige og kan ikke indbringes for domstolene.

Alle beslutninger på generalforsamlinger – bortset fra beslutninger om institutionens opløsning og om vedtægtsændringer sker ved almindelig stemmeflertal.

 

Hallens vedtægter kan ændres, når forslag herom forelægges generalforsamlingen, og 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

Vedtægtsændringer skal godkendes af Næstved kommune.

Der udarbejdes referat fra generalforsamlingen, der for at være godkendt skal underskrives af generalforsamlingens dirigent

§ 9

Der må i hallens bestyrelse ikke indvælges personer, der af Dansk Idræts Forbunds ordens- og amatørudvalg er udelukket fra overhovedet at beklæde bestyrelseshverv inden for Dansk Idræts Forbunds område.

§ 10

Bestyrelsen øver det umiddelbare tilsyn med hallens kasse- og regnskabsvæsen, herunder en halinspektør`s forretninger.

Bestyrelsen påser, at hallens indtægter indgår til rette tid, og at hallens lovlige påhvilede udgifter afholdes rettidigt og uden unødig omkostning for hallen.

Bestyrelsen har i det hele indseende med alle financielle forhold, der vedrører hallen.

Bestyrelsens opgaver er, gennem møder hver måned eller efter behov, at lede hallens drift, herunder hallens driftsbudget/-regnskab, halinspektør, cafeteriaforpagter og lignende.

Formanden foranlediger, at der senest tre dage inden et ordinært mødes afholdelse tilstilles hvert af bestyrelsens medlemmer en dagsorden.

Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden.

Forretningsordenen skal indeholde bestemmelser om udlejning af lokaler, kort- og langsigtet planlægning for drift og vedligeholdelse.

Ved større driftsøkonomiske engagementer udover det budgetterede skal dette/disse godkendes i bestyrelsen.

§ 11

Hallen tegnes af formanden samt et bestyrelsesmedlem, sammen med kassereren.

Kassereren har ansvaret for udarbejdelsen af samlede budgetter og regnskaber for samtlige aktiviteter under den selvejende institution HOLMEGAARD HALLEN.

§ 12

Bestyrelsen skal lede hallen efter sunde, økonomiske og forretningsmæssige principper under hensyntagen til de forskellige formål, hallen har.

Bestyrelsen fastsætter den betaling, der skal ydes for hvert enkelt afbenyttelse af de forskellige lokaliteter.

§ 13

Køb og salg samt pantsætning af fast ejendom skal godkendes af bestyrelsen, og skøder, pantebreve, gældsbeviser eller andre forpligtende dokumenter, som udstedes, skal underskrives af hele bestyrelsen.

Næstved Kommune skal godkende køb/salg/lånoptagning

§ 14

Mødereferat udsendes senest 8 dage efter ethvert bestyrelsesmøde. Referatet godkendes på næste møde, dog således at eventuelle indsigelser skal fremsendes til formanden senest 14 dage efter mødet.

§ 15

Referat af generalforsamlingen udfærdiges af bestyrelsens sekretær, underskrives af dirigenten og indsættes i en forhandlingsprotokol, autoriseret dertil af formanden.

§ 16

Hallens regnskabsår følger kalenderåret.

Regnskabet revideres af et af bestyrelsen valgt godkendt revisionsfirma, som foretager en regnskabsmæssig revision, inden dette forelægges generalforsamlingen.

Det på generalforsamlingen fremlagte reviderede regnskab fremsendes til Næstved Byråd til orientering.

§ 17

Ved valg af flere personer benyttes prioriteret afstemning, således at forstå, at den person, der modtager flest stemmer vælges først, derefter personen med næst flest stemmer osv.

Ellers bestemmer dirigenten afstemningsmetoden. Såfremt blot 1 medlem kræver det, skal afstemning og valg foregå skriftligt. Dog foregår personvalg altid skriftligt.

I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er dog formandens stemme afgørende.

§18

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller når mindst 1/3 af medlemmerne stiller krav herom med forslag til dagsorden.

En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 8 uger efter at kravet er fremsat.

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i lighed med en ordinær generalforsamling, jf. § 5.

§ 19

Bestyrelsen bemyndiges dog til at foretage sådanne ændringer i denne vedtægt, som det måtte blive forlangt af de offentlige myndigheder.

Ændringer forelægges til orientering for medlemmerne på den førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 20

Beslutning om hallens opløsning kan vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på to hinanden følgende generalforsamlinger.

Generalforsamlingen kan dog ikke beslutte at opløse institutionen uden først at have givet Næstved kommune adgang til at overtage hallen m.v., ligesom afhændelse eller pantsætning ikke må ske uden byrådets godkendelse.

Opløsning eller likvidation af hallen sker under ledelse af en eller flere på den seneste generalforsamling valgte personer, som har ansvaret for, at der udarbejdes et regnskab herfor.

Regnskabet forelægges på den endelige opløsende generalforsamling, eller de valgte personer kan gives bemyndigelse til at afslutte opløsningen eller likvidationen.

Et eventuelt overskud, efter at omkostninger og gæld ved opløsningen er betalt, skal tilfalde Næstved kommune til fremme af kulturelle formål i kommunen.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 27. april 2017

Dirigent: Flemming Steffensen

Formand: Jesper Kristiansen

 

Skriv et svar